ERCİYES BÖREK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ E-TİCARET AYDINLATMA METNİ

[E-TİCARET tarafından bilgilerin kaydedilmesi durumunda, konuya ilişkin bilgilendirmenin yapılacağı öngörülmüştür.]

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği, kişisel verilerinizi; veri sorumlusu sıfatıyla Erciyes Börek olarak bu bildirim ile açıklayacağımız kapsamda işleyeceğimizi belirtmek isteriz.

Hangi Verileriniz İşlenmektedir?

Erciyes Börek internet sitesi aracılığıyla kimlik verisi olarak, adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, cep telefonu numaranız, telefon numaralarınız, tercihleriniz, cinsiyetiniz, adresiniz, işlem güvenliği verileriniz; internet sitesi giriş çıkış saatiniz, IP bilgileriniz, mesajlarınız, istek, önerileri ve şikâyetleriniz ve iletide gönderdiğiniz hususlar kaydedilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri;

Öncelikle kişisel verilerinizin işlenme amacını bildirmek isteriz. Erciyes Börek tarafından toplanan kişisel verileriniz ilgili Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde; sipariş alma ve iptal etme, şirketimizin insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, hukuki işlemlerin icrası, franchise ilişki ve işlemlerinin yürütülmesi, Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenecektir.

Franchise süreçlerinin yönetilmesi, hizmet ve faaliyetlerimize yönelik şikâyetlerinize ve taleplerinize dönüş yapılması, marka ve ürünlerimizin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi kapsamında kişisel verilerinizi kaydediyor ve bu amaçlar dışında kullanmıyoruz.

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi hakkında da sizi bilgilendirmek isteriz; kişisel verileriniz Erciyes Börek tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve gerek ticari gerekse hukuki faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır.

Özel nitelikli kişisel verileriniz ilgili kişi hakkında ayrımcılık ve mağduriyete neden olacak verilerdir. (kişilerin siyasi düşüncesi, ırkı, dini, mezhebi, dernek, sendika üyeliği, kılık kıyafeti gibi veriler) Kişisel verilere göre daha sıkı korunması gerekmektedir. Bu nedenle bu verileri bizimle paylaşmamanızı öneririz.

Kişisel verilerin toplanması, saklanma ve aktarılması yöntemi;

Toplanan kişisel verilerinizin; az önce saydığımız amaçları yerine getirebilmek için, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde tedarikçilerimize aktarılabileceğini belirtmek isteriz. Kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde, 3. maddede listelenen Erciyes Börek’in birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir.

Kişisel Verilerle İlgili Hukuki Haklarınız

Kişisel veri sahibi olmanız dolayısıyla sahip olduğunuz haklar konusunda bilgi vermek isteriz.

Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi Erciyes Börek Sanayi Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’nda düzenlenen yöntemlerle Erciyes Börek’e iletmeniz durumunda talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Erciyes Börek tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretin alınacağını belirtiriz. Bizlere info@erciyesborek.com mail adresinden ulaşabilirsiniz.

Sertifikalar

SSL Sertifikası